Kasutustingimused

Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) veebileheküljed ja nende sisu on autoriõigusega kaitstud.


ERR-i veebilehtedel sisalduvate materjalide (tekstid, video- ning audiomaterjal, fotod) autoriõigused kuuluvad ERR-ile või on ERR-il litsents materjalide kasutamiseks. Materjalide igasugune kasutamine (reprodutseerimine, töötlemine, avalik esitamine, eksponeerimine, üldsusele suunamine mistahes tehnilise vahendi kaudu, levitamine) ERR-i loata on keelatud. Materjalide kasutamine on lubatud seaduses sätestatud juhtudel (teose vaba kasutamine), sh on lubatud materjalide reprodutseerimine isiklikel mitteärilistel eesmärkidel.

Materjalide muul viisil kasutamise soovi korral kirjutage palun aadressil portaalid@err.ee .

Materjale tohib ilma ERR-i nõusolekuta refereerida pealkirja ning kahe lause ulatuses. Refereering peab sisaldama viidet ERR-i vastavale veebileheküljele või programmile, mis kujutab endast ühtlasi linki originaalmaterjalile.

Kommenteerimise hea tava reeglid ERR-i portaalides

Palume hoiduda ERR-i portaalides kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

Kommenteerida võib arvamusi ja mõtteid, kuid mitte kirjutajat (autorit) ennast.

Keelatud on:
teise inimese nime all kommenteerimine;
reklaam- ja üldlinkide lisamine;
seaduserikkumisele ärgitamine;
kolmandate inimeste õiguste ja vabaduste riivamine;
inimväärikuse alandamine ja au teotamine;
teiste üldtunnustatud eetika- ja moraalinormide eiramine;
reklaami ja kuulutuste avaldamine.
Kõik hea tava reeglite vastu eksinud kommentaarid kustutatakse ning korduva rikkumise puhul blokeeritakse kasutaja IP-aadress. Sobimatu kommentaari avastamisel võtke palun ühendust toimetusega.

ERR ei vastuta kommentaaride sisu eest, kuid võib parandada neis esinevaid kirjavigu.